Skip to content

Jonge stad

Jongeren verdienen hun plaats in de stad. Ze zijn experts bij uitstek over de plek waar ze wonen, leren en zich amuseren. Daarom kunnen we, door hen aan het woord te laten, een schat aan voorstellen en engagement aanboren. Als het gaat over inspraak, ontspanning en welzijn van jongeren, neemt het jeugdwerk natuurlijk een cruciale plaats in. ‘Plaats’ moeten we hier ook letterlijk nemen: jongeren hebben meer groene, openbare ruimte nodig. Plaats om bij elkaar te komen en zich uit te leven. Daarnaast willen we voor jongeren de drempels verlagen voor deelname aan sport, spel en cultuur.

Wat we willen:

 • Een. Laat het Gents jeugdwerk bloeien

  • In elke wijk is een sterke permanente werking van het professioneel jeugdwerk nodig. We investeren daar in professionals en solide vrijwilligers om het aanbod te optimaliseren en nieuwe initiatieven op te starten.
  • Jeugdbewegingen zoeken vrijwilligers en omkaderen hen. Het is ook aan de stad om de jeugdbewegingen daarbij te steunen. Zo willen we de wachtlijsten om kinderen en jongeren in een jeugdbeweging in te schrijven wegwerken.
  • Er moet een diverser aanbod aan jeugdverenigingen in Gent nodig. Elke wijk heeft recht op een wijde variëteit aan jeugdverenigingen.
  • De opleiding van vrijwilligers met een migratieachtergrond geven we extra aandacht om de diversiteit in het jeugdwerk te verhogen.
  • Om de ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen jongeren van de verschillende vormen van jeugdwerk te stimuleren, organiseren en ondersteunen we jaarlijkse gezamenlijke evenementen.
 • Twee. Jongeren verdienen een plaats in de openbare ruimte

  • De openbare ruimte richten we zo in dat jongeren er zich thuisvoelen, met voetbal- en basketbalveldjes, zitbanken, sanitair en drinkwaterfonteintjes.
  • Luifels om te schuilen voor de regen en onderdelen van skateparken nemen we op in de officiële lijst van straatmeubilair. Zo maken we het makkelijker die dingen te plaatsen.
  • We zorgen ervoor dat er overal groen en open ruimte is op wandelafstand, plekken waar jongeren zich kunnen uitleven.
  • Pleintjes en infrastructuur is niet genoeg. De stad moet personeel in dienst nemen dat actief is op de verschillende pleintjes in de stad om daar met de lokale jongeren te werken.
 • Drie. Infrastructuur op maat van jongeren en hun organisaties

  • We voorzien meer lokalen voor jongeren, van huiswerkklasjes tot lokalen voor jeugdbewegingen. Een lokaal dat je je eigen kan maken, is een ankerpunt voor een jongerenwerking.
  • Elke jongere heeft recht op een sporthal en zwembad dicht in de buurt, zowel voor sportclubs als voor vrij gebruik. De prijzen voor het gebruik van sportfaciliteiten (en zwembaden) moeten naar beneden. Er mag geen financiële drempel tussen jongeren en sport en spel staan.
  • De infrastructuur van scholen openstellen kan een hefboom zijn om aan de noden te verhelpen, als investering in animatoren en conciërges.
  • De jeugdsector en sport- en dansverenigingen kunnen bij de organisatie van die nieuwe publieke ruimte een rol spelen. Door activiteiten te organiseren in de schoolgebouwen kunnen we meer jongeren bereiken.
  • We onderzoeken de mogelijkheid, in overleg met vakbonden en personeel, om de Krook ook op zondag te openen, zodat jongeren het hele weekend door beroep kunnen doen op een toegankelijk aanbod aan boeken, tijdschriften en digitale diensten in de beste bib van het land.
  • In alle wijken voorzien we fuifzalen in beheer van de stad onder het motto: betaalbaar en bereikbaar.
 • Vier. Jeugddiensten met een open deur

  • De jeugddiensten stimuleren we om in een open aanbod te voorzien op plaatsen waar veel jongeren zijn. Een vindplaatsgericht gratis aanbod waar geen inschrijving voor nodig is.
  • Wie veel jongeren bereikt, kan ook meer animatoren vinden en opleiden, in samenwerking met professioneel jeugdwerk.
  • We leiden jongeren op tot animatoren op buurtpleinen. Jongeren vanaf 16 jaar nemen zo verantwoordelijkheid op voor hun eigen plein in samenwerking met professionele coaches uit het jeugdwerk. We nemen een voorbeeld aan de Plein Patrons van Borgerhout. Ook in Gent hebben we een dergelijk bottom-up emancipatorisch jongerenproject nodig.
 • Vijf. Laat jongeren mee de stad maken

  • Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren, ook buiten de klassieke inspraakkanalen. Wij gaan naar de jongeren, in plaats van omgekeerd. We maken contact via het jeugdwerk en het onderwijs.
  • We geven de jeugdraad initiatiefrecht in de gemeenteraad. Dan kunnen jongeren punten op de agenda zetten.
  • We maken een digitale plek waar jongeren vragen en voorstellen kunnen droppen en die ook kunnen laten ondersteunen door leeftijdsgenoten. We zorgen voor een brede bekendmaking van dit nieuwe online inspraakmedium.
 • Zes. Meer prikkels en mogelijkheden voor spel, sport, dans en cultuur

  • Sporten en dansen moet toegankelijker en goedkoper. Daarom bieden we laagdrempelige infrastructuur aan, geven we sport- en dansverenigingen voldoende werkingsmiddelen en komen tussen in de kosten voor lidmaatschap van een sport- of dansclub.
  • Er moet ook een meer recreatief sportcircuit komen. De drempel naar een sportclub is vaak te groot, een meer recreatieve maar toch omkaderde sportbeleving kan een instap zijn voor veel jongeren.
  • We richten openbare fitnessruimtes in waar jongeren goedkoop kunnen komen trainen.
  • We betrekken jongeren in de programmatie in cultuurhuizen en zorgen dat het cultuuraanbod voor jongeren hun aandeel in de stedelijke bevolking weerspiegelt.
  • We verlagen de financiële drempels voor de muziekacademie, zodat elke jongere het instrument van zijn of haar keuze kan bespelen, zonder financiële kopzorgen.
  • Er moet een specifieke aandacht komen voor het betrekken van meisjes en jonge vrouwen bij sport en cultuur en in het buurtwerk. Vaak vinden meisjes minder de weg naar jeugdhuizen en de sport- en cultuurprojecten. Het recent gestarte meisjesvoetbalproject in Nieuw Gent is een goed voorbeeld van hoe het anders kan.
 • Zeven. Samenleven en veiligheid

  • We stimuleren elk initiatief om jongeren samen te brengen over alle verschillen heen: buurtevenementen, festivals…
  • We zetten in op een laagdrempelige politie en versterken daarom de ploeg wijkagenten en de wijkteams. De inzet van interventieploegen met agenten die de stad niet kennen, beperken we tot een minimum.
  • De politie moet zich focussen op de jongeren die voor problemen zorgen. We leggen de stigmatiserende identiteitscontroles aan banden.
  • De repressieve aanpak in de Overpoortstraat is geen oplossing voor de reële problemen. Om een veilige feeststraat op maat van alle Gentenaars te voorzien is er een positieve aanpak nodig in samenspraak met alle partners. Wij pleiten voor een project waarbij jongeren en studenten opgeleid worden tot stewards die het eerste aanspreekpunt zijn bij problemen.
  • Er moet aandacht zijn voor mentaal welzijn onder jongeren. De stad moet de wijkgezondheidscentra ondersteunen in het aanbieden van gratis psychologische hulp aan jongeren (zoals via het TEJO project). We zetten via scholen, jeugdbewegingen en sportclubs een grootschalige campagne op naar jongeren over mentaal welzijn en psychologische problemen.
 • Acht. Betaalbaar wonen

  • De huurprijzen van koten moeten drastisch naar beneden. Studenten betalen exorbitante prijzen en jonge Gentenaars worden uit de markt geprijsd.
  • De stad moet de woningmarkt terug in handen nemen. Jonge Gentenaars moeten geholpen worden in de zoektocht naar een woning.
  • De stad moet met de universiteit en hogescholen samenwerken om dringend meer betaalbare homes te bouwen (en de bestaande te renoveren) om zo de druk op de stad te verlichten. Dat is positief voor studenten én voor Gentenaars. De stad stelt daarvoor via erfpacht gronden ter beschikking aan een symbolische prijs.
 • Gent is een jonge stad. 1 op 5 Gentenaars is jonger dan 30. Deze Gentse jongeren zijn een diverse groep, met veel verschillende achtergronden. Al deze jongeren samen zijn de toekomst van onze stad en allemaal verdienen die hun plaats in de stad. Allemaal zijn het burgers in volle ontwikkeling, met dromen en barstensvol ideeën. Ideeën over hun toekomst, maar ook over de stad waarin ze leven. En over de buurt waar ze wonen, leren en hun vrienden ontmoeten. Het zijn allemaal jongeren die recht hebben op sport en ontspanning, op een veilige stad, op onderwijs, op cultuur, op werk. Nu verliezen we heel veel potentieel in deze stad. Veel jongeren vallen uit de boot. In de Blaarmeersen overleed Jordy in een tentje. Dat is symptomatisch voor de tragische situaties die zich voordoen, ook in onze stad. Als we willen vermijden dat er meer Jordy’s komen, moeten we massaal inzetten op de jeugd en een sociale stad.

  Inspraak

  Jongeren kennen vandaag te weinig inspraak in de stad. Inspraak blijft weggelegd voor wie de weg doorheen de wirwar van stedelijke structuren op eigen houtje afgelegd krijgt. Het is vaak niet duidelijk voor jongeren waar ze hun mening kunnen geven en op welke manier ze kunnen bijdragen aan de stad.

  Wie jonger is dan 18 kan zelfs bij de verkiezingen zijn of haar stem niet laten gelden. En studenten die in Gent studeren maar buiten de stad wonen, al evenmin. Er is een mindshift nodig om hen bij het uitstippelen van het stedelijk beleid aan bod te laten komen. Want los van alle formele vormen van inspraak: vertrouwen is het eerste. Om je te kunnen uitspreken, moet er ook geluisterd worden. Dat vraagt om een open houding van beleidsmakers. Die moeten beseffen dat jongeren experts zijn over hun buurt of school. Democratie is tweerichtingsverkeer: verwacht niet alleen dat jongeren zelf hun weg vinden, maar ga ook actief naar hen toe. In Nieuw Gent werd door een reeks sociale organisaties een jongerenparlement op poten gezet met de lokale jeugd. Het project moet momenteel on hold gezet worden omdat de financiële middelen niet toereikend zijn. Dit soort projecten moet gestimuleerd en gesteund worden. Jongeren mee laten denken over de stand werkt emancipatorisch en helpt onze stad vooruit.

  Met die ingesteldheid kan een stadsbestuur jongeren op allerlei manieren aan bod laten komen. In de eerste plaats via de structurele inspraakorganen, zoals de jeugdraden. Die moeten uitgroeien tot volwaardige jongerenvertegenwoordigingen. Voorwaarden daarvoor zijn: professionele ondersteuning en respect en waardering vanwege het beleid. Daarom moet de jeugdraad initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad. Dan kunnen ook de jongeren punten op de agenda zetten.

  Ook wie geen rechtstreekse lijn heeft naar de jeugdraad, moet haar of zijn ideeën op tafel kunnen leggen. Daar is een open, digitaal instrument voor nodig, waarmee jongeren hun vragen en voorstellen kunnen naar voren brengen en daar steun van andere jongeren voor kunnen krijgen. De stedelijke diensten engageren zich elke vraag te beantwoorden en voorstellen die de steun krijgen van voldoende jongeren, te behandelen.

  Het stedelijk jeugdbeleid moet verankerd zijn in de jongerenwereld. Daarvoor kan het beleid steunen op het jeugdwerk en op banden in het onderwijs. Dan kunnen jongeren gehoord worden als er veranderingen op til zijn in hun buurt, maar ook om beleid bij hen af te toetsen. Zonder sterk jeugdwerk kan het beleid doorgedreven inspraak van jongeren niet realiseren.

  Jeugdwerk

  Jeugdverenigingen doen vandaag in onze stad schitterend werk. We hebben het dan over het professionele jeugdwerk dat zich met vaste medewerkers in dienst vooral richt op de maatschappelijk meer kwetsbare jongeren; maar ook over vrijwillig jeugdwerk – de jeugdbewegingen. Die bezorgen duizenden jongeren elk weekend en elke zomer de tijd van hun leven. Het jeugdwerk is voor veel jongeren hun tweede thuis, een plek waar ze zich veilig voelen, vrienden maken en kunnen groeien. Het jeugdwerk haalt jongeren uit hun isolement, doet hen open bloeien en zet hen op weg naar hun eerste job. Alle Gentse jongeren hebben recht op zo’n tweede thuis. Tijd om nog meer te investeren in alle verschillende vormen van jeugdwerk die onze stad zo nodig heeft.

  Het professionele jeugdwerk moet weer meer middelen krijgen. Om werkingen uit te breiden en om met jeugdwerkers de hulpvragen van jongeren te kunnen beantwoorden. Maar ook om werkingen op te starten in wijken en buurten waar ze vandaag nog niet (genoeg) bestaan. Het vrijwillige jeugdwerk helpen we vooral met ondersteuning bij het vinden en vormen van hun ruggengraat: de vrijwilligers die zich dag in dag uit engageren voor hun jeugdbeweging. Maar we verlenen ook steun voor een degelijke infrastructuur voor de jeugdbewegingen.

  Wonen

  Het is voor veel jongeren onbetaalbaar geworden om in Gent te wonen. De prijzen worden alsmaar hoger. Een groot probleem voor jongeren is de prijs van koten in Gent. Veel jongeren komen in Gent studeren. Het is noodzakelijk voor een groot deel van deze jongeren om over een kot te beschikken in Gent. Momenteel zijn er veel te weinig homes van de universiteit beschikbaar waardoor steeds meer studenten naar de private huurmarkt moeten trekken. Dat zorgt ervoor dat de prijzen daar blijven stijgen. Een kot van 22 vierkante meter kost ondertussen al meer dan 350 euro per maand! De stijgende prijs van de studentenkamers zorgt er ook voor dat Gentenaars uit de markt geprijsd worden. De stad moet hier de woningmarkt terug in handen nemen. Er moet in samenwerking met de universiteit een grootschalig project komen dat inzet op de massale bouw van nieuwe studentenhomes. Ook de bestaande homes, soms in lamentabele staat, moeten gerenoveerd worden. De woningmarkt moet ook in handen genomen worden zodat jonge Gentenaars een deftige woning kunnen vinden in Gent, momenteel vaak onhaalbaar.

  Armoede

  Het jeugdwerk is een onmisbare schakel in de strijd tegen kansarmoede, maar die strijd heeft meer nodig dan alleen jeugdwerkers. Veel jongeren hebben geen toegang tot boeken of tijdschriften. Te veel jongeren maken hun huiswerk op hun gsm, bij gebrek aan een computer of internet. Armoede is een van de belangrijkste bekommernissen van onze jongeren. Dat blijkt ook uit onze Grote Bevraging bij meer dan 4000 Gentenaars, waaruit armoede als belangrijkste thema naar voor kwam. Het overlijden van Jordy in een tentje in de Blaarmeersen moet een wake up call zijn voor de sociale ramp die elke dag plaatsvindt in onze stad. Buurtwerkers getuigden in De Morgen over de dramatische situaties die ze elke dag opnieuw zien in onze stad: “In zijn sociale woning zoek ik Jean-Pierre (52 jaar) op. Hij komt enkel buiten om boodschappen te doen en heeft met niemand nog contact; geen familie, geen vrienden, geen buren. Met Alina (22 jaar) die in een kapotte caravan leeft, tracht ik gratis schoentjes te scoren voor haar twee dochters want ze lopen nu op blote voeten. Ik moet ook dringend op zoek naar de verdwenen Amadi (65 jaar), want de winkeletalage waar hij geregeld slaapt is opgeruimd en dat is geen goed teken.”

  De aanpak van de kansarmoede onder jongeren begint bij het verbeteren van de situatie van hun ouders. Maar er zijn ook specifieke acties nodig, gericht op de jongeren zelf: een laagdrempelig aanbod voor sport, spel en cultuur en voor digitale diensten bijvoorbeeld. Bibliotheken moeten ook in het weekend een volledige dag open zijn. Er is ook ondersteuning in het onderwijs en begeleiding bij het zoeken naar werk nodig. Een van de grootste troeven van onze stad is het hoger onderwijs. Toch vinden vele jongeren uit onze stad de weg niet naar het hoger onderwijs. De stad moet voor de nodige begeleiding en omkadering zorgen zodat jongeren uit Gent zich ook kunnen ontplooien in het hoger onderwijs dat onze stad rijk is. Veroveren jongeren een positief toekomstperspectief, dan kunnen ze hun leven in handen nemen. We moeten koste wat het kost vermijden dat jongeren terechtkomen in een situatie zonder job of opleiding. Hier draagt ook de stad een verantwoordelijkheid.

  Steeds meer jongeren hebben last van psychologische problemen. Jongeren die in armoede leven hebben nog vaker last van psychologische problemen en voor hen is de stap naar professionele hulp vaak nog veel groter. We moeten jongeren deze hulp gratis aanbieden. De projecten in wijkgezondheidscentra hieromtrent zijn heel bemoedigend en moeten door de stad ondersteund worden. In elke wijk moeten jongeren op de hoogte zijn waar ze terecht kunnen met hun problemen en dat gratis.

  Ruimte

  Veel jongeren snakken naar meer groen, naar meer parken, naar meer openbare ruimte. Dat moet ook een basispijler van goed jeugdbeleid zijn: meer groen en open ruimte, zeker in dichtbebouwde wijken. Om je vrienden te ontmoeten, te voetballen of gewoon in het gras te liggen, op wandelafstand van je thuis. Die openbare ruimte richten we zo in dat jongeren zich er thuis voelen en we conflicten tussen gebruikers vermijden. Er is een extra aandacht nodig voor de behoeften van meisjes zodat ook zij een plaats hebben in de openbare ruimte. Een open aanbod van sport- en spelactiviteiten nodigt jongeren uit elkaar in die openbare ruimte te ontmoeten.

  Verder kan de stad jongeren ook binnen meer plaats geven. Sportzalen zijn vandaag dikwijls volgeboekt. Maar er is ook nood om infrastructuur vrij te gebruiken. En die ligt er na sluitingstijd soms verlaten bij: sportzalen van scholen bijvoorbeeld, maar ook parkings. Met investeringen in conciërges en animatoren kunnen we die ruimtes openstellen en nieuw publiek domein creëren. Door naschoolse activiteiten aan te bieden in de schoolgebouwen zelf, verlagen we voor de leerlingen de drempel om deel te nemen.

  Ontspanning

  Voor jongeren moet de drempel naar sport en cultuur naar omlaag. De kostprijs verlagen is hier onze eerste maatregel. Als gevolg van de besparingen moesten sport- en dansverenigingen hun lidgelden de laatste jaren verhogen. Om dat te vermijden verhogen we hun werkingsmiddelen. Maar de stad kan ook rechtstreeks tussenkomen als lidgelden een hoge financiële drempel vormen. Fitnessen is een populaire bezigheid en heel gezond als er een goede begeleiding is. Maar fitnesszalen zijn bijna volledig in handen van privé-uitbaters. Die hanteren vaak erg hoge prijzen. Met de uitbouw van publieke fitnessruimtes en de plaatsing van fitnesstoestellen in de openbare ruimte kunnen jongeren goedkoop aan hun conditie werken. Ook dansen zit bij jongeren in de lift. Het meisjesvoetbalproject in de wijk Nieuw Gent toont bovendien aan wat het potentieel onder meisjes is als er een specifieke aandacht voor is. Meisjes willen net zoals jongens graag aan sport doen maar moeten ook de kans krijgen om dit te doen.

  Net zoals in Borgerhout moet er een project zoals de Plein Patrons opgestart worden. Jongeren van 16 jaar moeten in elke wijk een opleiding tot steward kunnen volgen en zelf zaken op hun plein in goede banen leiden. Zo bereik je veel beter het doelpubliek en het werkt emancipatorisch voor de jongeren uit de buurt.

  Uitgaan en feesten is een deel van de leefwereld van jongeren. Het is van alle tijden dat jongeren graag naar een fuif gaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk. In veel wijken is de accommodatie voor fuiven onvoldoende. In de bekendste fuifstraat van Gent, de Overpoortstraat, zijn problemen schering en inslag. De oplossing voor deze problemen is echter geen repressie of overdreven politieaanwezigheid. De problemen in de Overpoort moeten in samenspraak met alle partners aangepakt worden. Wij pleiten voor een project waarbij Gentse jongeren en studenten opgeleid worden tot stewards die als eerste aanspreekpunt gelden bij problemen.

  Daarnaast is er ook een speciale aandacht nodig voor het seksisme en racisme in de uitgaanswereld, en zeker in de Overpoort. Nog steeds worden jongeren met een andere huidskleur geweigerd in de cafés en discotheken. Ook het seksisme moet aangepakt worden. Vrouwen voelen zich steeds meer op hun ongemak in de Overpoort en het seksueel grensoverschrijdend gedrag is alomtegenwoordig. Tijd voor een totaalaanpak voor het probleem in de Overpoort dat alle problemen aanpakt in samenspraak met de partners.