Skip to content

Gezonde stad

Geen rechtvaardige samenleving zonder een toegankelijke gezondheidszorg op mensenmaat. We zetten resoluut in op de uitbouw van sociale groepspraktijken in alle Gentse wijken, en we versterken het aanbod met sociaal werkers, psychologen en diëtisten. We zorgen voor jaarlijkse tandcontrole bij alle kinderen en zetten een actieplan op tegen het tandartsentekort. We zetten grendels op de ziekenhuisfacturen, en zorgen voor betaalbare rusthuizen.

Wat we willen:

 • Een. Een sociale groepspraktijk in elke wijk

  • We bouwen het netwerk van wijkgezondheidscentra verder uit in alle wijken.
  • We verhogen de subsidies die de 10 wijkgezondheidscentra van het stadsbestuur krijgen, zodat zij hun werking kunnen uitbreiden met eerstelijns psychologische gezondheidszorg, maatschappelijk werk en gezondheidspromotie.
  • Het budget voor InGent moet omhoog zodat zij meer tolken ter beschikking kunnen stellen om hulpverleners te ondersteunen in hun werk met anderstalige patiënten.
  • Aangezien zij hun deuren openstellen voor de meest kwetsbaren in de buurten (mensen zonder papieren, daklozen) zullen zij vanuit de stad ook hier een vergoeding voor krijgen.
  • De stad Gent zet in op een uitbreiding van ambulante geestelijke gezondheidszorg in functie van een toegankelijke, betaalbare en deskundige behandeling van mensen met psychische problemen.
  • Wij willen dat de stad gebouwen ter beschikking stelt in de wijken met de grootste tekorten aan huisartsen om zo de opstart van nieuwe centra gemakkelijker te maken.
 • Twee. Buurtziekenhuizen met een hart

  • We streven ernaar dat alle arts-specialisten zich conventioneren voor hun werk in de ziekenhuizen, zodat iedereen zich moet houden aan vaste tarieven.
  • Er moet een verbod komen op het vragen van ereloonsupplementen.
  • Door het veralgemenen van het derdebetalerssysteem hoeft geen enkele patiënt schrik te hebben voor zijn ziekenhuisfactuur. Betaling van artsen gebeurt dan rechtstreeks via de ziekenfondsen.
  • Wie hoog opgelopen facturen onmogelijk kan betalen krijgt geen incassobureau of deurwaarder over de vloer maar een maatschappelijk werker die een afbetalingsplan mee helpt opzetten.
  • We streven ernaar dat medisch materiaal (medicatie, verzorgingsmateriaal, toestellen, implantaten) aangekocht wordt via een openbare aanbesteding (het kiwimodel).
  • We investeren in de eerste plaats in voldoende bezetting van verzorgend personeel. We snoeien in de toplonen van specialisten en kaderfuncties en garanderen voldoende middelen voor een goede zorg aan bed.
  • We stellen vaste contracten voorop, en investeren ook in volwaardige jobs voor keuken, logistiek en poetsdienst.
  • We verzetten ons tegen de commercialisering van zorginstellingen en ziekenhuizen. Instellingen met privé-investeerders zoals het Forensisch Psychiatrisch Centrum ondermijnen de kwaliteit van de zorgverlening.
 • Drie. Een tandenplan voor Gent

  • We brengen het probleem van de groeiende wachtlijsten bij de tandartsen in kaart en stellen een actieplan op.
  • In de buurtziekenhuizen en de wijkgezondheidscentra organiseren we een aanbod voor jaarlijkse tandcontrole door geconventioneerde tandartsen die zich aan de RIZIV-tarieven houden.
 • Vier. Voor iedere oudere een plaats in een publiek rusthuis

  • De stad moet investeren in sociale assistentiewoningen met vaste, betaalbare prijzen in de wijken met de grootste tekorten.
  • Een plaats in een publiek rusthuis mag niet meer kosten dan het pensioen van de ouderen in kwestie zodat deze niet verplicht worden om hun huis te verkopen om hun factuur te betalen of hulp te vragen aan hun kinderen
  • We voeren een verbod in voor supplementen op basisbehoeftes als schoon linnen, niet-medische beloproepen, eten, hygiënische producten.
  • Via openbare aanbestedingen (het kiwimodel) drukken we de prijs voor verzorgingsmateriaal zoals pampers, wondzorgmateriaal en medicatie.
  • We garanderen voldoende verzorgend personeel, boven de opgelegde personeelsnorm dus.
  • Daarnaast moet er in elke voorziening minstens één ergo- en één kinesitherapeut zijn om te zorgen voor voldoende beweging en activiteiten voor de bewoners.
  • We garanderen vaste contracten voor rusthuispersoneel.
  • We kiezen voor 100% publieke rusthuizen in Gent.
  • We zetten in op de verdere uitbouw van ontmoetingsplaatsen voor ouderen waar zij overdag heen kunnen voor zinvolle activiteiten en maaltijden aan sociaal tarief.
 • Gentse zorgverleners zijn als geen ander op de hoogte van de noden van onze stad. Daarom vinden wij het cruciaal om steeds de dialoog aan te gaan met diezelfde zorgverleners, met de wijkgezondheidscentra, de verpleegkundigen in de Gentse ziekenhuizen en rusthuizen. Op basis van hun bezorgdheden werden deze campagnepunten opgesteld. De blijvende dialoog van onze partij met de sector is cruciaal om mee bewust te blijven van de noden van Gent op vlak van gezondheid. Wij strijden voor een toegankelijke gezondheidszorg, voor ons is er daarin geen plaats voor winst, commercie of privatisering.

  Een. Een sociale groepspraktijk in elke wijk

  Er is een groot tekort aan huisartsen in Gent, voor ons is de uitbreiding van de huidige wijkgezondheidscentra het antwoord op dit probleem. Elke wijk moet voorzien zijn van een centrum waar gratis eerstelijnsgezondheidszorg wordt geboden.

  Het huisartsentekort in Gent is nijpend, in negen wijken wordt de norm van één huisarts per 1100 bewoners niet gehaald. In het bijzonder in de armere volkswijken van Gent (Bloemekeswijk, Gentbrugge, Muide) is het tekort het grootst. Kinderen in die buurten zien zelden een tandarts. De gezondheidskloof neemt steeds meer toe, een arbeider die lager geschoold is leeft tot vijfentwintig jaar minder lang in goede gezondheid dan een hoger opgeleide. Deze kloof kan echter verkleind worden door het bieden van laagdrempelige eerstelijnszorg. Wijkgezondheidscentra zijn voor ons het antwoord op dit tekort aan huisartsen in onze stad. Door het systeem van forfaitaire terugbetaling is de zorg die in deze centra geboden wordt volledig gratis. Iedereen die er is ingeschreven kan er gratis terecht bij hun team van huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten. Daarnaast hebben zij ook maatschappelijk werkers, diëtisten en psychologen in huis. Ze zijn ingebed in de wijk en zijn daarom goed geplaatst om in de spelen op de noden van elke wijk. Door het wegnemen van de financiële drempel kunnen zij iedereen die dit nodig heeft, zorg bieden. Daarnaast zetten zij in op preventieve zorg door het geven van educatie over gezond eten, het organiseren van zwemlessen voor volwassenen, groepssessies over rughygiëne en omgaan met stress. Op deze manier kunnen zij veel gezondheidsproblemen in de toekomst voorkomen.

  De 10 huidige wijkgezondheidscentra in Gent dienen versterkt te worden om hun bereik te kunnen vergroten. In het bijzonder de schrijnende nood aan toegankelijke geestelijke gezondheidszorg moet worden aangepakt. Daarnaast moet hun dienst van maatschappelijk en sociaal werk worden uitgebreid met een apart budget, om zo de vele kwetsbare inwoners van onze stad beter te begeleiden. Zo zijn er momenteel in het grootste wijkgezondheidscentrum in Ledeberg maar 2 sociaal werkers voor 7000 patiënten. Het is duidelijk dat zij hierin versterkt moeten worden. Ten slotte is er grote nood aan tolken om de hulpverleners te ondersteunen in hun werk met anderstalige patiënten. Wij willen het budget voor de organisatie InGent vergroten zodat zij meer tolken kunnen tewerkstellen.

  Twee. Buurtziekenhuizen met een hart

  Met de PVDA willen we Gentse ziekenhuizen uitbouwen tot een net van volwaardige buurtziekenhuizen, die betaalbare en kwaliteitsvolle zorg bieden.

  Gent telt vier grote ziekenhuizen, iedere Gentenaar die meer gespecialiseerde gezondheidszorg nodig heeft kan dit daar dan ook krijgen. Maar een ziekenhuisopname blijft een zeer dure aangelegenheid voor de patiënt. Door de concurrentie tussen de ziekenhuizen is er een steeds grotere druk om winst te genereren door bijvoorbeeld overbodige onderzoeken en hoge ereloonsupplementen, dit gaat ten koste van de patiënt en de sociale zekerheid. Specialisten draaien mee in dit systeem van winst maken, voor zichzelf en voor het ziekenhuis waarin ze werken. De patiënt wordt verplicht om extra verzekeringen af te sluiten, uit angst voor de factuur na een ziekenhuisopname. Dit alles heeft onze gezondheidszorg tot een systeem van twee snelheden gebracht, waarbij het normaal wordt dat een chirurg de patiënt in een eenpersoonskamer opereert en de assistent in opleiding mag oefenen op de patiënt in de meerpersoonskamer. Daarnaast besparen de ziekenhuizen op hun personeel, waardoor verpleegkundigen onder steeds grotere werkdruk komen te staan en de kwaliteit van de zorg eronder lijdt.

  Wij zijn van mening dat Gent wel degelijk een impact kan hebben op het beleid binnen deze ziekenhuizen gezien de grote verwevenheid van de Gentse politici in het bestuur van deze voorzieningen. Kiezen voor een ander soort ziekenhuis, waarbij patiënten geen schrik moeten hebben voor hun factuur na een opname, is een politieke keuze die wij zullen maken.

  Drie. Voor iedere oudere een plaats in een publiek rusthuis

  Wij willen investeren in publieke rusthuizen en sociale assistentiewoningen om tegemoet te komen aan de nood van de groeiende groep ouderen in Gent. Er mag in Gent geen plaats meer zijn voor privébedrijven die winst maken op de kap van onze ouderen.

  Er is een groeiende groep ouderen in onze stad. Daarvoor verkeren velen in een sociaal en financieel kwetsbare positie. Voor hen zijn er onvoldoende voorzieningen in Gent. In de armste wijken van Gent (Brugsepoort, Rooigem, Sint-Amandsberg) is de nood aan assistentiewoningen het grootste. Het zal niet verbazen dat de wachtlijsten het langst zijn bij de voorzieningen die het goedkoopste tarief vragen. Het huidige stadsbestuur heeft die nood laten oplossen door de private sector vrij spel te geven. Grote groepen mogen volop rusthuizen en serviceflats bouwen in onze stad. Ondanks de grote noden in bepaalde delen van de stad, kiezen de private bedrijven er standaard voor om te bouwen in de meest welvarende buurten. Dit zal niet verbazen. Deze privévoorzieningen hebben namelijk maar één doel: winst maken op de rug van onze ouderen. De ligdagprijzen zijn er torenhoog, bovendien wordt er voor elke pamper, elk medicament en elke extra “service” zoals het extra verversen van een bed zeer hoge supplementen gevraagd. Met het absolute minimum aan personeel kan alleen een minimale zorg gegeven worden. Doorligwonden omdat er te weinig tijd is om wisselhoudingen te voorzien ‘s nachts zijn dan ook een voorbeeld van hoe minder personeel leidt tot grotere kosten op alle vlakken. De winst gaat naar de aandeelhouders, de verliezers zijn de ouderen en hun familie, die vaak financieel moeten bijspringen om de factuur te betalen.

  Wij eisen dat Gent haar verantwoordelijkheid neemt, er kan geen plaats zijn voor winstbejag op de kap van onze ouderen. Wij gaan voor investeringen in publieke rusthuizen en sociale assistentiewoningen. Dit uitbouwen zal eerst gebeuren in de wijken met de grootste noden. De huidige prijzen in OCMW rusthuizen zijn té hoog, gemiddeld kost een kamer 1680 euro (zonder bijkomende kosten). Wij eisen dat de stad haar eigen aanbod van voorzieningen voor ouderen meer uitbouwt en deze aan betaalbare prijzen aanbiedt. De stad gaat anders zelf de weg op van de commercialisering, in plaats van te kiezen voor een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod. Door een degelijk publiek alternatief uit te bouwen kan er worden ingegaan tegen de private ketens van rusthuizen die alleen het maken van winst op het oog hebben.

  Daarnaast zal het inzetten op wijkgezondheidscentra ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen die nog thuis kunnen wonen voldoende zorg krijgen. Verder willen we investeren in het toegankelijker maken van de stad en het openbaar vervoer uitbouwen. We willen ook inzetten op het uitbouwen van ontmoetingsplaatsen voor ouderen aan een sociaal tarief. Momenteel kost een dag doorbrengen in zo’n OCMW dagverzorgingscentrum 25 euro (vervoer bij gerekend), een te grote kost voor ouderen die het financieel moeilijk hebben.