Skip to content

PVDA wil actieplan tegen dakloosheid

PVDA wil actieplan tegen dakloosheid

GENT – Het actieplan kraken dat woensdagavond werd besproken op een themacommissie van de Gentse gemeenteraad is geen antwoord op de groeiende wooncrisis in onze stad, vindt de PVDA. “Steeds meer gezinnen slapen op straat”, aldus Tom De Meester. De PVDA heeft een actieplan klaar met vier concrete maatregelen. Zo wil de linkse partij de leegstandstaks verdubbelen om de opbrengst te gebruiken voor extra nachtopvang van dakloze gezinnen, en moet de Stad Gent leegstaande sociale woningen inzetten als tijdelijke instapwoning voor daklozen.

Woensdagavond werd het Gents actieplan kraken besproken op een speciale themacommissie van de Gentse gemeenteraad. De PVDA ziet in het actieplan vooral een opsomming van het bestaande beleid, maar zeer weinig nieuwe initiatieven. “We moeten de wooncrisis in onze stad aanpakken met veel meer ambitie. We kunnen niet aanvaarden dat in onze stad luxeprojecten als paddestoelen uit de grond rijzen, terwijl steeds meer gezinnen op straat slapen.” De PVDA lanceert daarom een ‘actieplan tegen dakloosheid’, met vier structurele maatregelen tegen de wooncrisis.

Geen kind op straat

De PVDA vraagt ten eerste een forse uitbreiding van de huidige nachtopvang voor gezinnen. “In de huidige nachtopvang is slechts plaats voor twee gezinnen. Twee! In het actieplan staat enkel de vage belofte om te “bekijken” of dat aantal niet kan uitgebreid worden om “zoveel mogelijk” te vermijden dat Gentse gezinnen op straat slapen. Dat is rond de pot draaien. Wij willen een duidelijk engagement van het stadsbestuur plus een budget om alle nodige investeringen te doen zodat geen énkel kind nog op straat moet slapen. Wonen is een elementair recht.”

“Volgens het huidige reglement kan een gezin bovendien slechts één (!) keer per jaar naar de nachtopvang, en na maximum twee weken moet je weer vertrekken. “Waar moeten die kinderen en hun ouders dan de rest van het jaar naartoe?”, vraagt De Meester zich af. Volgens de bevoegde schepen Coddens wil het stadsbestuur de dakloze gezinnen een éénmalig "rustmoment" geven "om hun leven weer op de rails te krijgen". Hoe is dat mogelijk op amper twee weken tijd?

Housing First

De PVDA vraagt ten tweede dat het Housing First-principe, waarmee momenteel reeds op kleine schaal geëxperimeerd wordt in Gent, omgezet wordt in een algemeen beleid. “Alleen met nachtopvang kom je er niet. Geef dakloze gezinnen een vast dak boven het hoofd, en bouw daarrond hulpverlening en goede begeleiding op. Dat is een aanpak die wérkt en vruchten afwerpt” zegt De Meester.

De PVDA verwijst naar de resultaten van het project Housing First Belgium, die werden voorgesteld op 9 juni 2016 in Brussel tijdens de Europese conferentie. Na twee jaren follow-up blijkt dat meer dan 9 op 10 van de Housing First-huurders is nog steeds gehuisvest is. Ook op vlak van toeleiding naar werk kan het project goede resultaten voorleggen. Na één jaar heeft 23% van de Housing First-bewoners werk, terwijl dit bij de start slechts 7% was.

De PVDA vraagt concreet dat de Stad Gent leegstaande sociale woningen bij haar eigen huisvestingsmaatschappij WoninGent inzet als tijdelijke woning voor dakloze gezinnen. “Er staan 1.035 woningen leeg bij WoninGent, terwijl gezinnen vandaag in de bijtende kou buiten moeten slapen”, zegt Tom De Meester, “De Stad Gent heeft de sleutel voor de oplossing zelf in handen.”

Nultolerantie voor leegstand

De PVDA wil ten derde een harde aanpak van de leegstand. “Dat steeds meer gezinnen op straat slapen, terwijl duizenden woningen leeg staan is onaanvaardbaar. Het stadsbestuur is veel te soft voor speculanten die hun woningen laten verkrotten. Het stadsbestuur beloofde in 2012 in het bestuursakkoord om “de leegstandsheffing te verhogen” en “ervoor te zorgen dat ze ook effectief geïnd wordt”. In werkelijkheid wordt slechts 60% van de onbewoonde panden beboet, minder dan ooit. Terwijl de leegstand toeneemt, daalt de opbrengst jaar na jaar. In 2016 werd er amper 350.000 euro aan leegstandheffing geïnd, tegenover 650.000 euro in 2014.

De PVDA merkt daarbij op dat de opbrengst van de leegstandheffing in Gent gevoelig lager ligt dan in een aantal andere Vlaamse centrumsteden, zoals Leuven, Mechelen en Sint-Niklaas. Door een combinatie van hogere heffingen en een betere registratie van de leegstand, halen deze steden verhoudingsgewijs drie tot vier keer meer inkomsten uit hun heffing op leegstand.

“Dit knuffelbeleid voor speculanten is niet vol te houden” aldus De Meester. In Gent is het basistarief 1.500 euro per jaar, in Mechelen meer dan 3.000. De PVDA stelt voor om de Gentse leegstandheffing te verdubbelen en de inkomsten ervan te investeren in een uitbreiding van de nachtopvang voor gezinnen.

Stop de wooncrisis

Ten vierde vraagt de PVDA een drastische inhaaloperatie voor de bouw en renovatie van bijkomende sociale woningen. “De armoede in Gent neemt toe. Steeds meer gezinnen kunnen de huur nauwelijks nog betalen, en dreigen op straat te belanden. De wooncrisis deint steeds verder uit, maar vandaag zijn er minder sociale woningen beschikbaar dan bij het begin van deze legislatuur. Meer dan 10.000 mensen staan op de wachtlijst. Dáár zit het probleem: bij de wooncrisis in onze stad, bij de veel te hoge huurprijzen, bij het gebrek aan betaalbare en sociale woningen.”

De PVDA wil dat het stadsbestuur het roer omgooit. “We moeten resoluut kiezen voor de bouw van sociale woningen en betaalbare woningen voor modale gezinnen, in plaats van te investeren in prestigieuze vastgoedprojecten met dure appartementen en onbetaalbare gezinswoningen. Het woonbeleid moet in de eerste plaats de gewone Gentenaars vooruit helpen, in plaats van de projectontwikkelaars.”

Het actieplan van de PVDA tegen dakloosheid samengevat:

1. Geen kind op straat. Forse uitbreiding van de nachtopvang voor gezinnen

2. Housing First. Geef dakloze gezinnen een dak boven het hoofd in leegstaande sociale woningen.

3. Nultolerantie voor leegstand. Verdubbel de leegstandstaks en investeer de opbrengst in daklozenopvang.

4. Stop de wooncrisis. Kies resoluut voor sociale woningen en betaalbare huisvesting.

 

Foto credits: FaceMePLS